Women Entrepreneurs Network in Armenia

Previous Projects

27/11/2008
ՀԵԿԱ-ն իրականացնում է նաև բարեգործական ծրագրեր, որոնցից են շինարարական տարբեր բնույթի միջոցառումները:
12/11/2008
 • կանանց առաջնորդության դպրոցներ, դասընթացներ, ճամբարներ,
 • կանանց/ երիտասարդական խորհուրդների ստեղծում,
 • կանանց խրախուսական ծրագրեր` մրցանակաբաշխություն («ՀՀ Կին ձեռներեց դեսպան», «Գյուղմթերքի արտադրության ոլորտի կին հերոս», «Կանայք բարձրության վրա-5165» մրցանակաբաշխություն) և այլն:
12/11/2008
 • Quilting skills
 • English Language training
 • Business training course
 • Computer training
 • Friday Night Discussion Group for Young Men and Women
 • Womens' Health Issues
12/11/2008
 • Civic Education, Civic awareness raising tours (CART)
 • Electoral seminars
 • Human Rights awareness programs
 • New View Youth newspaper
 • Cultural programmes
 • Initiatives on environmental protection
12/11/2008
 • National
 • Regional
 • European
 • International