Women Entrepreneurs Network in Armenia

Previous Projects

26/01/2015
Armenian Young Women’s Association (AYWA) has been implementing “Social and Economic Empowerment of Women in Armenia” Project in Lori region since May 2013. The project is funded by the European Union.
25/01/2015
Armenian Young Women's Association is a partner of "Maximising the social and economic impact of migration for better future in Armenia" project.
24/01/2015
Since August 1, 2014 Armenian Young Women’s Association is implementing “Joint Efforts for Development” project. The project is financed by the US Department of State.
27/11/2008
ՀԵԿԱ-ն իրականացնում է նաև բարեգործական ծրագրեր, որոնցից են շինարարական տարբեր բնույթի միջոցառումները:
12/11/2008
 • կանանց առաջնորդության դպրոցներ, դասընթացներ, ճամբարներ,
 • կանանց/ երիտասարդական խորհուրդների ստեղծում,
 • կանանց խրախուսական ծրագրեր` մրցանակաբաշխություն («ՀՀ Կին ձեռներեց դեսպան», «Գյուղմթերքի արտադրության ոլորտի կին հերոս», «Կանայք բարձրության վրա-5165» մրցանակաբաշխություն) և այլն:
12/11/2008
 • Quilting skills
 • English Language training
 • Business training course
 • Computer training
 • Friday Night Discussion Group for Young Men and Women
 • Womens' Health Issues
12/11/2008
 • Civic Education, Civic awareness raising tours (CART)
 • Electoral seminars
 • Human Rights awareness programs
 • New View Youth newspaper
 • Cultural programmes
 • Initiatives on environmental protection
12/11/2008
 • National
 • Regional
 • European
 • International